Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a jeges vízbe ugró, a honvédség által kimentett embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a  szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki múlt szom­bat­ra vir­ra­dó­ra öt sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get Magyar­or­szág hatá­rá­nak ille­gá­lis átlé­pé­sé­hez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra és a tőle várt 150 euró fizet­ség remé­nyé­ben 2021. janu­ár 30-án, éjfél körül, gumi­csó­nak­já­ba fel­vett öt ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, akik­kel a Tisza Sze­ged­hez köze­li sza­ka­szán Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra átha­jó­zott, majd őket az ártér­ben part­ra tette.

A gya­nú­sí­tott ezután csó­nak­já­val haza­in­dult Szer­bi­á­ba, őt azon­ban a Magyar Rend­őr­ség és a Magyar Hon­véd­ség közös vízi jár­őr­szol­gá­la­ta a folyón ellen­őr­zés alá vonta. A férfi több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó meg­áll­ni. Mikor csó­nak­ját a hon­véd­sé­gi hajó­hoz csák­lyá­val pró­bál­ták rög­zí­te­ni, a vízbe ugor­va mene­kül­ni kez­dett, azon­ban 15 méter után segít­sé­get kért. Az intéz­ke­dő rend­őrök men­tő­öv segít­sé­gé­vel a fér­fit a hajó­ba segí­tet­ték, majd elő­ál­lí­tot­ták.

Idő­köz­ben a rend­őrök a gya­nú­sí­tott által az állam­ha­tá­ron ille­gá­li­san átse­gí­tett öt fő, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt is fel­tar­tóz­tat­ták, akik a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták.

A járá­si ügyész­ség a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, a szökés-elrejtőzés ténye és veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, az ellen a gya­nú­sí­tott illet­ve védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.