Főoldal » Archív » Letartóztatásban a két badacsonyi támadó

A Veszp­rém Megyei Főügyészség a letar­tóztatá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 29 és 34 éves fér­fi­nak, akik 2018. szep­tem­ber 8-án a haj­na­li órák­ban Bada­csonyban egy fér­fit bán­tal­maztak, aki ennek követ­kez­té­ben az éle­tét vesztette.

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­temiatt foly­tat nyo­mo­zást, amely­nek ada­tai alap­ján az elkö­ve­tők meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tók azzal, hogy ittas álla­pot­ban Bada­csony egyik köz­pon­ti par­ko­ló­já­ban egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miatt kiala­kult vita során több alka­lom­mal test­szer­te meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták a sér­tett férfit, aki a földre kerül­ve esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Életét a hely­szín­re érke­ző orvo­si segít­ség sem tudta meg­men­te­ni.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és vég­zé­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tottak sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a szö­ké­sük­től és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­től kel­le­ne tartani.