Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a két személy megverésével gyanúsított férfi - FOTÓVAL - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit a nyo­mo­zó ható­ság 2021. szep­tem­ber 6-án este vett őrizetbe.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott szep­tem­ber 5-én 20 óra körül bement az isme­rő­sei lakó­há­zá­ba, ahol a két sér­tett ott­hon volt. Elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tett fér­fit, aki az ágy­ban feküdt, majd ami­kor ettől a férfi a föld­re került,  oldal­ba rúgta. A másik sér­tett, a nő segí­te­ni pró­bált a föl­dön fek­vő­nek, ekkor azon­ban a gya­nú­sí­tott őt is bán­tal­maz­ta, arcon ütöt­te és a bal olda­lát megrúgta.

A bán­tal­ma­zás­tól mind­két sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket, a férfi több­szö­rös arc­csont­tö­rést és bor­da­tö­rést, míg a nő szin­tén bor­da­tö­rést szenvedett.

A gya­nú­sí­tot­tat így két rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja terheli.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, a vele szem­ben koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből 202  tava­szán sza­ba­dult. Más jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt jelen­leg is bün­te­tő­el­já­rás alatt áll.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos okai mel­lett annak külö­nös fel­té­te­lei is fenn­áll­nak, így első­sor­ban a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak, meg­fé­lem­lí­té­sé­nek veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva, azzal egyet­ért­ve 2021. szep­tem­ber 9-én egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügy­ben 2021. szep­tem­ber 8-án kiadott, fotót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/agyba-fobe-verte-oket-baratnoje-vegignezte-az