Főoldal » Archív » Letartóztatásban a különös visszaeső sorozatbetörő

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy 32 éves, zaba­ri férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki lak­he­lyén több hely­re is betört, vala­mint egy autót is elvitt.

A gyanú sze­rint a férfi elő­ször 2019 júni­u­sá­ban egy falu­be­li­jé­nek lakat­lan csa­lá­di házá­ba ment be úgy, hogy annak ajta­ját befe­szí­tet­te, és onnan olaj­ra­di­á­tort, cipő­ket, kony­hai esz­kö­zö­ket, a mel­lék­épü­let­ből pedig egy kerék­párt tulaj­do­ní­tott el. Rövid idő eltel­té­vel a gya­nú­sí­tott egy másik házba is betört úgy, hogy annak abla­kát betör­te, vala­mint a pin­ce­aj­tót is fel­fe­szí­tet­te. Onnan mosó­gé­pet, cent­ri­fu­gát, tele­ví­zi­ót, gáz­pa­lac­kot és külön­fé­le ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket vitt el.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­tek­nek össze­sen 255.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Alig két hónap­pal később a gya­nú­sí­tott a szom­széd­ja utcán par­ko­ló kis­te­her­au­tó­ját az abban felej­tett kulccsal bein­dí­tot­ta, és azzal elhaj­tott. Rövid távol­ság meg­té­te­le után azon­ban az ittas és jogo­sít­vánnyal sem ren­del­ke­ző férfi a jár­mű­vel egy fának ütkö­zött, majd az árok­ba csú­szott, mely­nek követ­kez­té­ben annak eleje össze­tört.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a bün­te­tett elő­éle­tű, több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te.