Főoldal » Archív » Letartóztatásban a lakótársait bántalmazó ajkai férfi

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 34 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki két lakó­tár­sát, egy nőt és egy fér­fit bán­tal­ma­zott Ajkán. 

Az elkö­ve­tő több éve élt együtt a sér­tet­tek­kel az elha­nya­golt pin­ce­épü­let­ben, és ami­kor 2020. ápri­lis 8-án, este itta­san tért haza, szá­mon kérte a szin­tén ittas lakó­tár­sa­in, hogy hova tűnt a reg­gel vásá­rolt alko­hol.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sér­tet­te­ket már koráb­ban is bán­tal­ma­zó elkö­ve­tő elől a nő a pince eme­le­ti részé­re mene­kült, ahova a férfi utá­na­ment és a lép­cső­ről lelök­te, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet a pin­cé­be húzta, ahol a másik tár­suk tartózkodott. 

A gya­nú­sí­tott ekkor egy pin­cé­ben lévő fej­szét vett magá­hoz, amellyel a fér­fit bán­tal­maz­ta, ütöt­te és rúgta is a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en a nőhöz ment, akit szin­tén dur­ván bántalmazott. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén fenn­áll a szö­kés és elrej­tő­zés, a sér­tet­tek meg­fé­lem­lí­té­sé­nek és befo­lyá­so­lá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye, ezért egy hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zett, így az nem végleges.