Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a maszkot viselő férfi, aki láncfűrésszel fenyegette a rendőröket - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást azzal a fér­fi­val szem­ben, aki lánc­fű­résszel fenye­get­te a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőröket.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy Komárom-Esztergom vár­me­gyé­ben talál­ha­tó tónál a hét­vé­gén az éjsza­kai órák­ban a fején masz­kot vise­lő férfi lánc­fű­résszel fenye­get­te a köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó embe­re­ket. A férfi cse­lek­mé­nyé­ről beje­len­tés érke­zett, így rend­őrök érkez­tek a hely­szín­re, ahol meg­kezd­ték az intéz­ke­dést az elkö­ve­tő­vel szemben.

A férfi a rend­őri fel­szó­lí­tás elle­né­re nem tette le az akkor még min­dig a kezé­ben tar­tott lánc­fű­részt, hanem azzal úgy pró­bált köze­lí­te­ni a rend­őrök felé, hogy köz­ben meg­kí­sé­rel­te bein­dí­ta­ni, mialatt azt kia­bál­ta, hogy meg­dög­le­nek, min­den­kit megöl. A férfi a lánc­fű­részt elekt­ro­mos kény­sze­rí­tő esz­köz alkal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben elej­tet­te. Ekkor egy boxert vett elő a ruhá­za­tá­ból és azzal indult el az egyik intéz­ke­dő rend­őr felé.

Mivel az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­vel több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem hagyott fel, az intéz­ke­dő rend­őrök vele szem­ben a továb­bi ellen­sze­gü­lés meg­tö­ré­se érde­ké­ben ismét elekt­ro­mos sok­ko­lót alkal­maz­tak és elfogták.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és elren­del­te az őri­ze­tét, majd indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal min­den­ben egyet­ért­ve elren­del­te az elkö­ve­tő letartóztatását.

A képek az elkö­ve­tő által viselt maszk­ról és az elkö­ve­tés esz­kö­ze­i­ről készültek.