Főoldal » Archív » Letartóztatásban a Mindszenty József emlékszobrát megrongáló férfi

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Komá­rom­ban három hét alatt lot­tó­zót, csa­lá­di házat, és emlék­szob­rot ron­gált meg. 

A gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 18. és 19. napja között, Komá­rom bel­vá­ro­sá­ban egy lot­tó­zó üveg­ab­la­kát törte be tér­kő­da­rab­bal, amellyel  300.000 forint kárt okozott.

A férfi 2018. augusz­tus 24. és 25. napja között, a Jézus Szíve Kato­li­kus Temp­lom előtt lévő, Mind­szenty József her­ceg­prí­más és bíbo­ros, tömör süt­tői mész­kő­ből készült 2 méter magas, tel­jes ala­kos emlék­szob­rá­ra bal­tá­val mért több ütést, mely­nek követ­kez­té­ben a szo­bor jobb arc­fe­le, kéz­fe­jei, palást­já­nak szé­lei letör­tek, abban így 5.000.000 forint kárt okozott.

Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 27. nap­ján, dél­előtt, beton­vas­sal egy csa­lá­di ház abla­kát, redő­nyét, pár­ká­nyát ron­gál­ta meg, ezzel 100.000 forint kárt okozott.

Az elkö­ve­tő több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, leg­utóbb 2017. júli­us 3. nap­ján sza­ba­dult sza­bad­ság­vesz­tés büntetéséből.

A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, ezért a letar­tóz­ta­tást egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy az elkö­ve­tő sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén egy­részt újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, más­részt a ható­ság elől meg­szök­ne, har­mad­részt a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.

A nyo­mo­zó ható­ság a szo­bor meg­ron­gá­lá­sa miatt az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, védett kul­tu­rá­lis javak köré­be tar­to­zó tárgy meg­sem­mi­sí­té­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te, vala­mint a csa­lá­di ház meg­ron­gá­lá­sa miatt a három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt  foly­tat­ja a nyomozást.

A meg­ron­gált szo­bor­ról a  rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/varosszerte-rongalt