Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban a nevelőszülő

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, neve­lé­se alatt álló sze­mély sérel­mé­re, erő­szak­kal és élet, testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint öt éven át rend­sze­re­sen kény­sze­rí­tet­te a nevelt gyer­me­két sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvégzésére.

Egy Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen az elkö­ve­tő neve­lé­se alatt álló, a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a 12. élet­évét betöl­tött, de a 18. élet­évét még be nem töl­tött sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott 2010. és 2015. között, heten­te több alka­lom­mal, szó­be­li fenye­ge­tés, illet­ve erő­szak alkal­ma­zá­sá­val arra kény­sze­rí­tet­te, hogy tűrje el, hogy a gya­nú­sí­tott sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­zen vele.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mert fenn áll annak a veszé­lye, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét foly­tat­ná, illet­ve a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, ezért a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.