Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőröket lelövéssel fenyegető nógrádi férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a nyo­mo­zá­si bíró fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt letar­tóz­tat­ta a fér­fit.

A bíró­ság a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­val min­den­ben egyet­ért­ve, – a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – mai vég­zé­sé­ben a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, amely dön­tés azon­ban nem vég­le­ges, mert a ter­helt védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be elle­ne.

A férfi a letar­tóz­ta­tá­sa tár­gyá­ban tar­tott bíró­sá­gi ülé­sen és a nyo­mo­zás során tör­té­nő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sán sem tett val­lo­mást.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

Mint ismert, a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a rend­őrök 2023. júni­us 6-án, egy bűn­cse­lek­mény fel­té­te­le­zett elkö­ve­té­se miatt keres­ték az ötve­nes évei végén járó fér­fit. A férfi tele­fo­non azt üzen­te élet­tár­sa kihan­go­sí­tott mobil­ké­szü­lé­kén keresz­tül a rend­őrök­nek, hogy ha utána mer­nek menni, akkor le fogja őket lőni.

A férfi a rend­őri intéz­ke­dés során is meg­is­mé­tel­te a fenye­ge­tést, és két pisz­tollyal a kezé­ben köze­lí­tett a hiva­ta­los sze­mé­lyek felé, amely marok­lő­fegy­ve­rek egyi­két a több­szö­ri figyel­mez­te­tés elle­né­re sem volt haj­lan­dó leten­ni, és azt az egyik rend­őr felé irá­nyí­tot­ta.

A férfi ellen­ál­lást végül – egy figyel­mez­te­tő lövést köve­tő – cél­zott lövés­sel tör­ték meg a rend­őrök, amely fegy­ver­hasz­ná­la­tot a parancs­no­ki kivizs­gá­lás jog­sze­rű, szak­sze­rű és ará­nyos intéz­ke­dés­nek ítélt meg.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverekkel-fogadta-a-rendoroket

Az ügyész­ség koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyét itt olvas­hat­ják: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-rendoroket-lelovessel-fenyegeto-ferfi-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/