Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrökre támadó anya és két gyermeke- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt el nyomozást.

2021. decem­ber 19-én egy nyír­sé­gi csa­lád nagyobb mennyi­sé­gű alko­hol elfo­gyasz­tá­sá­val járó ünnep­sé­get tar­tott egyik gyer­me­kük szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból. Ami­kor az ital fogy­ni kez­dett, a csa­lád tag­jai közül töb­ben átmen­tek a közel­ben lakó kocs­má­ros­hoz, jog­ta­la­nul bemen­tek a zárt udvar­ra és ott alko­holt köve­tel­tek, amit azon­ban nem kap­tak meg. A kocs­má­ros érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a han­gos zene miatt és a vár­ha­tó újabb jog­sér­tés meg­elő­zé­se cél­já­ból intéz­ked­ni kezdtek.

 

Eköz­ben az ittas álla­pot­ban lévő 16 éves fiú és 50 éves anyja vissza­men­tek a kocs­má­ros­hoz és a kaput éppen bezár­ni készü­lő fele­sé­gét a föld­re lök­ték és bán­tal­maz­ni kezd­ték. A cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták a továb­bi bán­tal­ma­zást és lefog­ták a fia­tal­ko­rút, ami­kor a fiú 19 éves nővé­re oda­lé­pett és – miköz­ben szá­mos jelen­lé­vő indu­la­to­san és ellen­sé­ge­sen kia­bált az intéz­ke­dés miatt – lábon rúgta az egyik rendőrt.

 

A rend­őrök figyel­mé­nek meg­osz­lá­sát kihasz­nál­va a fia­tal­ko­rú kisza­ba­dult a fogás­ból, magá­hoz vett egy 90 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú fej­szét, és a rend­őrö­ket meg­ölés­sel fenye­get­ve azt kia­bál­ta, hogy taka­rod­ja­nak onnan. Eköz­ben az anya egy könny­fa­kasz­tó spray-t hozott elő és annak hasz­ná­la­tá­val fenye­get­te a rend­őrö­ket, majd a lánya is bekap­cso­ló­dott a fenye­ge­tés­be, míg a fia a fej­szét len­get­te és egy nagy­tes­tű kutyát kötött a bejá­ra­ti ajtó elé, hogy a rend­őrök ne tud­ja­nak bemenni.

 

A rend­őrök meg­erő­sí­tő erőt kér­tek a hely­szín­re, akik­nek a segít­sé­gé­vel hely­re­ál­lí­tot­ták a ren­det, a csa­lád­ta­gok az erő­sí­tés meg­ér­ke­zé­sé­ig folya­ma­to­san fenye­get­ték az eljá­ró rend­őrö­ket és aka­dá­lyoz­ták az intézkedést.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki mind­há­rom elkö­ve­tőt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét. A nyo­mo­zá­si bíró egyet­ért­ve az ügyé­szi indít­vánnyal, elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.