Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a román embercsempész - a Vas Megyei Főügyészség sajtközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit 2022. janu­ár 3. nap­ján Vas megyé­ben, Ólmod köz­ség­ben fog­tak el. Két alka­lom­mal, Magyar­or­szá­gon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tar­tóz­ko­dó össze­sen 20 szír állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get a magyar- oszt­rák határ ille­gá­lis átlépéséhez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a román férfi elő­ször 2021. decem­be­ré­ben, Sze­ged köze­lé­ben vette fel azt a 7 szír állam­pol­gárt, akik koráb­ban jog­el­le­ne­sen, isme­ret­len helyen lép­ték át Magyar­or­szág hatá­rát. Őket sze­mély­au­tó­val az osztrák-magyar állam­ha­tár­hoz szál­lí­tot­ta, így nyúj­tott segít­sé­get, hogy a mig­rán­sok a zöld­ha­tá­ron jus­sa­nak át Ausztriába.

A másik alka­lom­mal a román férfi 2022. janu­ár 3. nap­ján Győr köze­lé­ben vette fel azt a 13 szír állam­pol­gárt, akik koráb­ban jog­el­le­ne­sen, isme­ret­len helyen lép­ték át Magyar­or­szág hatá­rát, őket sze­mély­au­tó­val az osztrák-magyar állam­ha­tár­hoz szál­lí­tot­ta, így nyúj­tott segít­sé­get, hogy a mig­rán­sok a zöld­ha­tá­ron jus­sa­nak át Ausztriába.

Mind­két alka­lom­mal a szál­lí­tott kül­föl­di­ek til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, gya­lo­go­san lép­ték át az osztrák-magyar határt.

A szál­lí­tást köve­tő­en a rend­őr­jár­őr Ólmo­don iga­zol­tat­ta és fogta el a román férfit.

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.