Főoldal » Archív » Letartóztatásban a szentistváni rablók

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság ked­den elren­del­te egy 24 éves  férfi és fia­tal­ko­rú társa  letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2019. júli­us 6-án dél­után, a férfi és 16 éves társa a kerí­té­sen átmász­va bemen­tek egy idős­ko­rú, 78 éves asszony szent­ist­vá­ni laká­sá­nak por­tá­já­ra majd a lakó­ház­ba, ahol a sér­tet­tet az ágyra lök­ték és pénzt köve­tel­tek tőle. A gya­nú­sí­tot­tak sza­va­ik­nak nyo­ma­té­kot adva egy pár­nát nyom­tak a sér­tett arcá­ra, aki azon­ban így sem volt haj­lan­dó elárul­ni, hogy hol tart­ja a pén­zét, ezért az elkö­ve­tők pár perc eltel­té­vel cse­lek­mé­nyük­kel fel­hagy­tak és kény­te­le­nek vol­tak üres kéz­zel távoz­ni a hely­szín­ről.

A Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság az elkö­ve­tő­ket a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mény 5-10 évig, a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott ese­té­ben 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a külö­nös tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó elkö­ve­tők ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­ről dön­tött.