Főoldal » Archív » Letartóztatásban a szerb embercsempész

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki hat ille­gá­lis határ­át­lé­pőt pró­bált meg Auszt­ri­á­ba csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 18-án, reg­gel fél 5 körül, lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bia irá­nyá­ból a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. Ezután az autó­já­ba fel­vett négy magát szír­nek, ille­tő­leg két magát egyip­to­mi állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, majd őt még aznap reg­gel 7 óra körü­li idő­ben a rend­őrök intéz­ke­dés alá kíván­ták vonni. A gya­nú­sí­tott ezt ész­lel­te és nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott, gép­ko­csi­já­ból kiszál­lí­tot­ta az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket és Tom­pá­nál elhagy­ta az orszá­got. Az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lyek egyi­ke sem ren­del­ke­zett a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel, az őket fel­ve­vő gya­nú­sí­tott fel­ada­ta az volt, hogy az isme­ret­len tár­sai által a román-magyar állam­ha­tá­ron átcsem­pé­szett sze­mé­lye­ket a határ terü­le­té­ről elszál­lít­sa és Auszt­ri­á­ba vigye.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, mivel a rend­őri intéz­ke­dés alól kivon­ta magát, elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, amely alap­ján őt más­nap, a déli órák­ban, a tom­pai köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen tör­té­nő belé­pés­re jelent­ke­zés során elfog­ták és előállították.

A járá­si ügyész­ség a szö­kés ténye, a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljárásban.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a ter­helt és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.