Főoldal » Archív » Letartóztatásban a szerb embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró egy hóna­pi idő­tar­tam­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ban pró­bált mig­rán­so­kat Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. októ­ber 5. nap­ján, dél­után jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re, a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett szerb honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val. A belép­te­tés­kor elren­delt jár­mű­el­len­őr­zés során az autó cso­mag­tar­tó­já­ban meg­búj­va meg­ta­lál­tak két török állam­pol­gárt, akik magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták igazolni.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, dön­té­se azon­ban nem emel­ke­dett jog­erő­re, figye­lem­mel arra, hogy a ter­helt és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.