Főoldal » Archív » Letartóztatásban a szerb kábítószercsempész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra, a nyo­mo­zá­si bíró egy hóna­pi idő­tar­tam­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki szom­bat reg­gel mint­egy 20 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. októ­ber 13-án reg­gel 7 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen, a fele­sé­ge tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve. Az útle­vél ellen­őr­zést köve­tő­en másod­la­gos vizs­gá­lat­ra került sor, mely­nek során a gép­jár­mű átvizs­gá­lá­sá­nál segéd­ke­ző kábí­tó­szer­ke­re­ső kutya kábí­tó­szer jelen­lé­tét jelez­te, ezért a gép­ko­csi alvá­zán talál­ha­tó műanyag rugók eltá­vo­lí­tá­sá­val lát­ha­tó­vá vált, hogy az alváz­ba cso­ma­go­kat rej­tet­tek el. A rej­tek­hely­ről össze­sen 36 cso­mag, 20 kg növé­nyi tör­me­lék került elő. A gyors­tesz­tek elvég­zé­sét köve­tő­en meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a csem­pé­szett anyag kan­na­biszt tar­tal­maz, amely kábí­tó­szer­nek minő­sül. A gya­nú­sí­tott által Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A főügyész­ség a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hóna­pi idő­tar­tam­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott és elren­del­te a férfi letartóztatását.