Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szíreket csempésző férfi - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­te során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a magyar állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akit a múlt csü­tör­tök éjfél­kor értek tet­ten a megyé­ben embercsempészésen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott az eddig isme­ret­len társa által koráb­ban a szerb-magyar állam­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért mig­rán­so­kat vett fel az 55-ös főút köze­lé­ben, egy föld­úton a teher­au­tó­já­ba. A hon­véd­ség jár­őrei azon­ban ész­lel­ték a lekap­csolt vilá­gí­tás­sal a föld­úton vesz­teg­lő teher­gép­ko­csi előt­ti cso­por­to­su­lást, illet­ve hogy annak rak­te­ré­be embe­rek száll­nak be, ezért a rend­őr­ség jár­őre­it is érte­sí­tet­ték. A ható­sá­gi jár­mű­vek köze­led­té­re a gya­nú­sí­tott a jár­mű­vel a rak­tér bezá­rá­sa nél­kül elin­dult, azon­ban egy, a föld­úton lévő aka­dály miatt tovább halad­ni nem tudott.

A teher­gép­ko­csi ellen­őr­zé­se­kor annak rak­te­ré­ből 15 magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mély került elő, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szág­ra belé­pé­sük jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re, illet­ve – a gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te miatt – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem vált véglegessé.