Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szomáliaiakat csempésző albán férfiak - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két albán fér­fit, akik a gyanú sze­rint  kedd­re vir­ra­dó­ra 12 szo­má­li­ai ille­gá­lis határ­át­lé­pőt pró­bál­tak Auszt­ri­á­ba csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 500 euró fejé­ben elvál­lal­ták, hogy a magyar-román állam­ha­tár mel­lől Auszt­ri­á­ba, köze­lebb­ről Sop­ron kör­nyé­ké­re szál­lí­ta­nak ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket. Az isme­ret­len sze­mé­lyek­től kapott meg­bí­zás alap­ján 2021. júli­us végén repü­lő­vel érkez­tek Buda­pest­re, majd ott egy sze­mély­gép­ko­csit vásá­rol­tak és 2021. augusz­tus 3-án, reg­gel, a magyar-román határ felé indul­tak. Reg­gel 7 órát rövid­del meg­elő­ző­en mobil­al­kal­ma­zá­so­kon kapott inst­ruk­ci­ók és koor­di­ná­ták alap­ján Kis­zom­bor kül­te­rü­le­tén a gya­nú­sí­tot­tak fel­vet­tek az autó­ba 12 szo­má­li­a­it, aki­ket az ember­csem­pé­szek rövid­del azt meg­elő­ző­en jut­tat­tak át a zöld­ha­tá­ron. A gya­nú­sí­tot­tak által szál­lí­tott sze­mé­lyek az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek. A gya­nú­sí­tot­tak ezután elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba, ami­kor a helyi határ­ren­dé­sze­ti kiren­delt­ség jár­őrei iga­zol­ta­tás alá von­ták a sze­mély­gép­ko­csit, majd a gya­nú­sí­tot­ta­kat előállították.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se az egyik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban vég­le­ges, míg a másik férfi a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.