Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a tizenhat éves embercsempész - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt tar­tóz­ta­tott le a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra egy lit­ván fiút, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor még a tizen­ha­to­dik élet­évét sem töl­töt­te be.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fia­tal­ko­rú Lit­vá­ni­á­ban, az inter­ne­ten keresz­tül kere­sett mun­kát. Ennek során bíz­ták meg azzal, hogy még az orszá­gá­ban vegyen át egy sze­mély­gép­ko­csit, majd azzal jöj­jön Magyar­or­szág­ra, ame­lyet 2022. már­ci­us 5-én meg­tett. A gya­nú­sí­tott a továb­bi uta­sí­tá­sok alap­ján a szerb-magyar határ­hoz ment tovább, ahol hét, Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san beju­tott szír, illet­ve szo­má­li­ai állam­pol­gárt vett fel, hogy az orszá­gon keresz­tül utaz­va a nyu­ga­ti határ­hoz szál­lít­sa őket.

A jármű útköz­ben Lovász­pa­to­ná­nál meg­hi­bá­so­dott és meg­állt, ezért az uta­sok az út menti árok­ban rej­tőz­tek el. A beje­len­tés­re kiér­ke­ző rend­őrök meg­ta­lál­ták a mig­rán­so­kat és a fia­tal sofőrt, aki­nek sem jogo­sít­vá­nya, sem pedig ira­tai nem vol­tak, az ada­ta­i­nak köz­lé­se­kor elő­ször négy évvel idő­sebb­nek val­lot­ta magát.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az elkö­ve­tőt. 

A bíró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés veszé­lyé­re figye­lem­mel az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak alap­ján egy hónap­ra elren­del­te.

A vég­zést min­den érin­tett tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges.