Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Letartóztatásban a több hivatalos személyt e-mailben megöléssel fenyegető nő – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a nyo­mo­zá­si bíró ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt letar­tóz­tat­ta azt ötve­nes éve­i­ben járó nőt, aki hiva­ta­los sze­mé­lye­ket e-mailben meg­ölés­sel fenye­ge­tett. 

A bíró­ság a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve, teg­na­pi vég­zé­sé­ben – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel –  a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, amely dön­tés azon­ban nem vég­le­ges, mert a ter­helt védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be elle­ne.

A nő a letar­tóz­ta­tá­sa tár­gyá­ban tar­tott bíró­sá­gi ülé­sen és a nyo­mo­zás során tör­té­nő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sán sem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2023 augusz­tus máso­dik felé­ben két bead­ványt is kül­dött az ügyész­ség több szer­ve­ze­ti egy­sé­ge, vala­mint a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si címé­re, ame­lyek­ben közöl­te, hogy 12-13 sze­mélyt készül meg­öl­ni. A gya­nú­sí­tott által meg­fe­nye­ge­tett hiva­ta­los sze­mé­lyek között vol­tak ügyé­szek, rend­őrök, a gond­nok­ság alá helye­zé­se iránt folya­mat­ban lévő pol­gá­ri peres eljá­rás­ban eljá­ró bíró, továb­bá egy járá­si hiva­tal koráb­bi veze­tő­je.

Bead­vá­nya­i­ban a nő azt is elő­ad­ta, hogy cél­já­nak eléré­sé­hez egy társ­ke­re­ső oldal­ról kere­sett part­nert magá­nak, akit meg akart ölni azért, hogy az autó­ját elve­gye, s azzal indul­jon fel­ku­tat­ni a meg­öl­ni kívánt sze­mé­lye­ket. A bead­vány sze­rint erre azért nem került csak sor, mert az ille­tő nem talált oda a nő lak­cí­mé­re, akit egyéb­ként egy szám­szer­íj­jal várt, amely­be egy négy élű, vadász­heggyel sze­relt nyíl­vessző volt betölt­ve. Beszá­molt arról is, hogy ezen túl­me­nő­en is ren­del­ke­zik az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas íjak­kal, illet­ve ehhez szük­sé­ges nyíl­vesszők­kel és lőfegy­ver­rel is.

A fenti sze­mé­lyek meg­ölé­sé­re irá­nyu­ló szán­dé­ká­val a nő később sem hagyott fel, a külön­bö­ző ható­sá­gok­nak meg­kül­dött továb­bi bead­vá­nya­i­ban meg­is­mé­tel­te fenye­ge­té­se­it.

A nő ingat­la­ná­ban vég­zett kuta­tás során a ható­sá­gok lefog­lal­tak egy szám­szer­íjat, két ref­lex­íjat és szá­mos külön­bö­ző hosszú­sá­gú fém­heggyel ren­del­ke­ző fa, illet­ve alu­mí­ni­um nyíl­vesszőt.

A fotók a lefog­lalt tár­gyak­ról készül­tek.