Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Letartóztatásban a vesztegetéssel gyanúsított két ártándi határrendész – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyo­moz, amely eljá­rás­ban két rend­őrt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­su­kat.

A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elren­delt nyo­mo­zá­sá­ban a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség 2023. szep­tem­ber 19-én, több hely­szí­nen össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket foly­ta­tott. Az Ártánd Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen és a Nagy­ke­re­ki Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen tar­tott bűn­ügyi akci­ót a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal mun­ka­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve haj­tot­ták végre a nyo­mo­zó ügyé­szek.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2022. októ­be­ré­ben a két határ­ren­dész az ártán­di határ­át­ke­lőn látott el útle­vél­ke­ze­lői szol­gá­la­tot, ami­kor 23 óra­kor kilé­pés­re jelent­ke­zett egy német honos­sá­gú teher­gép­ko­csi. A sofőr átad­ta a határ­ren­dész­nek az ira­to­kat, aki miu­tán fél­re­ál­lí­tot­ta a teher­gép­ko­csit közöl­te, hogy a gép­jár­mű ira­ta­i­val kap­cso­lat­ban annyi hiá­nyos­sá­got ész­lelt, ami­ért körül­be­lül 4.000 euró­nyi bír­sá­got kel­le­ne fizet­ni, majd fel­ve­tet­te, hogy „meg lehet­ne olda­ni 1.500 euró­val” is.

Az átlé­pés­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek vitat­ták, hogy a jár­mű­vel és az átlé­pés­sel kap­cso­lat­ban bár­mi­lyen sza­bály­ta­lan­ság lenne, így fizet­ni nem akar­tak. Közöl­ték, hogy csak 500 euró­juk van – ami­vel a határ­ren­dész meg­elé­ge­dett volna –, de kez­det­ben ezt sem akar­ták átad­ni. A határ­ren­dész több­ször elmond­ta, hogy kol­lé­gá­já­val csak akkor enge­dé­lye­zik a Romá­ni­á­ba tör­té­nő átke­lést, ha fizet­nek, majd intéz­ke­dés nél­kül várat­ták őket.

Közel két óra eltel­té­vel a két sze­mély – annak elle­né­re, hogy a vissza­tar­tá­suk­nak, és a bír­ság kisza­bá­sá­nak nem volt jog­alap­ja – átadott a határ­ren­dész­nek 300 eurót és 70.000 forin­tot, majd miu­tán ezt a hiva­ta­los sze­mély keve­sell­te, továb­bi 200 lejt is. A határ­ren­dé­szek ezután áten­ged­ték a teher­gép­ko­csit a hatá­ron, de a meg­ha­tá­ro­zott átlép­te­té­si ada­to­kat nem rög­zí­tet­ték a nyil­ván­tar­tás­ban.

Az ügyész­ség elren­del­te a két elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­su­kat. A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak vég­zé­se ellen a ter­hel­tek és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.