Főoldal » Archív » Letartóztatásban az a betörő, aki több, mint 25 millió forintot lopott a társaival együtt

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság elren­del­te egy szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi  letar­tóz­ta­tá­sát, aki Komárom-Esztergom és Fejér megyé­ben több betö­rés­ben vett részt a két tár­sá­val, akik­kel közel 27 mil­lió forint érté­kű kész­pénzt és éksze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. 

A három elkö­ve­tő meg­ál­la­po­dott abban, hogy lakás­be­tö­ré­se­ket fog­nak elkö­vet­ni úgy, hogy a hely­szí­nek­re a szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi szál­lít­ja a tár­sa­it, és figye­lés­sel biz­to­sít­ja a lopást.

Az elkö­ve­tők 2017. decem­ber 13-17. napja között két ácsi csa­lá­di házba a bejá­ra­ti ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel men­tek be, ahon­nan 750.000 forint kész­pénzt, és 20.000 forint érté­kű éksze­re­ket lop­tak el. A tol­va­jok 2017. decem­ber 16. nap­ján egy nagy­ig­mán­di csa­lá­di házba a terasz­aj­tó befe­szí­té­sé­vel jutot­tak be, majd onnan 560.000 forint érték­ben éksze­re­ket és kész­pénzt vit­tek el.

A betö­rők 2017. decem­ber 20. nap­ján egy szo­mo­ri, és egy táti csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­ját feszí­tet­ték be, a szo­mo­ri ház­ból 20.00 forint érté­kű ékszert és 160.000 forint kész­pénzt, míg a táti ház­ból kar­órát, éksze­re­ket és eurót vit­tek el, össze­sen 444.000 forint összegben.

Az elkö­ve­tők végül 2018. janu­ár 08. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban, egy csóri csa­lá­di házba tör­tek be, ahon­nan egy szé­fet, és a benne lévő 25.000.000 forin­tot lop­ták el.

A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa  ese­tén az eljá­rás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né, továb­bá fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is, ezért a letar­tóz­ta­tást egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. A letar­tóz­ta­tást elren­de­lő vég­zést az ügyész, a gya­nú­sí­tott és védő tudo­má­sul vették.

A letar­tóz­ta­tott szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi tár­sai közül az egyik férfi - más ügy­ben – már letar­tóz­ta­tás­ban van, míg a másik férfi - szin­tén más ügy­ben - bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.