Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az álbajuszos és parókás rabló – korábban publikált videóval és fotóval

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 44 éves győr­új­ba­rá­ti férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. augusz­tus 15-én isme­ret­len tár­sá­val egy med­gyes­egy­há­zi cég iro­dá­ját rabol­ta ki, és több mint fél­mil­lió forin­tot zsákmányolt.

A férfi isme­ret­len tár­sá­val 2008. augusz­tus 15-én, dél­előtt paró­ká­ban és álba­jusszal bement az egyik med­gyes­egy­há­zi cég iro­dá­já­ba, ahol az egye­dül tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet egy pisz­toly­nak lát­szó tárggyal arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy a pán­cél­szek­rény­ben tárolt kész­pénzt adja át. Az 564.777 forint átadá­sát köve­tő­en az elkö­ve­tők a sér­tet­tet meg­kö­töz­ték, az iroda mel­lék­he­lyi­sé­gé­be zár­ták, majd a hely­színt az utcán vára­ko­zó gép­ko­csi­val elhagyták.

Az egy évti­zed után a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság látó­kö­ré­be került egyik ter­hel­tet 2020. októ­ber 6-án elfog­ták, és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt von­ták gya­nú­sí­tott­ként fele­lős­ség­re. A tör­vény a bűn­cse­lek­ményt 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a bűn­cse­lek­mény kiemelt tár­gyi súlyá­ra tekin­tet­tel tar­ta­ni lehet a férfi szö­ké­sé­től, elrejtőzésétől.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te. Egy­ide­jű­leg a gya­nú­sí­tott és védő­je indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 50 mil­lió forint óva­dé­kot álla­pí­tott meg, és leté­te­le ese­té­re a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét helyez­te kilá­tás­ba. Ezen utób­bi dön­tés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A férfi elfo­gá­sá­ról a rend­őr­ség által készí­tett videó- és fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverrel-rabolt-elfogtak-a-rendorok