Főoldal » Archív » Letartóztatásban az albán-svéd autócsempész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt az albán-svéd állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a múlt hét szom­ba­ton pró­bált meg Szer­bia irá­nyá­ba csem­pész­ni egy nagy érté­kű autót.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. júni­us 7. nap­ján este 6 óra­kor jelent­ke­zett kilé­pés­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág irá­nyá­ból Szer­bia irá­nyá­ba egy finn honos­sá­gú gép­ko­csi veze­tő­je­ként. A kilép­te­tés során elren­delt ellen­őr­zés meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gép­jár­mű­vet a finn ható­sá­gok lopás miatt körö­zik 2019. május 31. napja óta. A több mint 7 mil­lió forint érté­kű gép­ko­csi anya­gi haszon­szer­zés végett tör­té­nő meg­szer­zé­sé­vel és annak az Euró­pai Unió terü­le­té­ről tör­té­nő kivi­te­lé­vel a gya­nú­sí­tott meg­va­ló­sí­tot­ta a jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűntettét.

A főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kényszerintézkedést.