Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ámokfutó rabló - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi Balas­sa­gyar­ma­ton itta­san egy autót akart elra­bol­ni, majd a sér­tet­tet is magá­val von­szol­va mene­kült, később pedig bal­ese­tet okozott.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a 26 éves férfi 2022. júni­us 8-án, este, az egyik balas­sa­gyar­ma­ti áru­ház par­ko­ló­já­ban oda­lé­pett a gép­ko­csi­ja mel­lett álló sér­tett­hez, aki a jármű motor­ját járva hagy­ta, és a nyit­va lévő bal első ajtó­tól mint­egy fél méter távol­ság­ra ciga­ret­tát szí­vott. A gya­nú­sí­tott szó nél­kül nagy erő­vel mell­be lökte, ami­től a sér­tett hanyatt esett. Az elkö­ve­tő ekkor beült a veze­tő­ülé­sé­be, köz­ben a sér­tett fel­kelt a föld­ről, és beha­jolt a jár­mű­be, meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni annak elvitelét.

A férfi azon­ban a jármű meg­tar­tá­sa érde­ké­ben nagy sebes­ség­gel elin­dult, köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­ve ezzel a ruhá­já­ba, illet­ve a gép­ko­csi­ba kapasz­ko­dó sér­tett testi épsé­gét. Mint­egy 5-10 méter távol­sá­gon von­szol­ta magá­val a par­ko­ló terü­le­tén a sér­tet­tet, aki végül az asz­fal­tos felü­let­re esett, és mind­két kar­ján, bal lábán, illet­ve a hátán szen­ve­dett sérüléseket.

Az elkö­ve­tő a meg­sé­rült sér­tet­tet segít­ség­nyúj­tás nél­kül hát­ra­hagy­va Balas­sa­gyar­mat város­köz­pont­ja irá­nyá­ba indult, eköz­ben a jármű fel­haj­tott az útpad­ká­ra és egy bok­ron is áthaj­tott. A férfi nagy sebes­ség­gel a Rákó­czi úti kör­for­ga­lo­mig köz­le­ke­dett, ahol hátul­ról bele­haj­tott egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi­ba. Ekkor sze­mé­lyi sérü­lés ugyan nem tör­tént, de a gya­nú­sí­tott által veze­tett jármű olyan mér­ték­ben meg­ron­gá­ló­dott, hogy az a továb­bi köz­le­ke­dés­re már nem volt alkal­mas. Az ámok­fu­tó ekkor anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna róla, hogy a jármű veze­tő­je vagy más meg­sé­rült vagy segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, gya­lo­go­san távo­zott, de később elfogták.

A férfi már több­ször, töb­bek között rab­lás miatt is volt bün­tet­ve, leg­utóbb tavasszal szabadult.

A mos­ta­ni cse­lek­mény­so­ro­za­ta kap­csán öt bűn­cse­lek­mény miatt is felel­nie kell. A Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói rab­lás, köz­úti veszé­lyez­te­tés, cser­ben­ha­gyás, ittas jár­mű­ve­ze­tés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt hall­gat­ták ki őt gyanúsítottként.

A fér­fit az ügye­le­tes ügyész indít­vá­nya nyo­mán a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra letartóztatta.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-oran-belul-rendorkezen-a-rablo-0