Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az azerbajdzsáni embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak az azer­baj­dzsá­ni állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök Szom­bat­hely hatá­rá­ban, a 87. számú főúton 2023. janu­ár 5. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben 5 kül­föl­dit akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel­vett az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba öt - magát török illet­ve afgán állam­pol­gár­nak mondó - sze­mélyt. Ők az állam­ha­tárt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek azért, hogy az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­sa őket. A gya­nú­sí­tott segít­sé­get nyúj­tott a mig­rán­sok­nak ahhoz, hogy az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek során til­tott módon átléphessék.

A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó jár­mű­vet Szom­bat­hely tér­sé­gé­ben rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ték. Az intéz­ke­dés során az uta­sok sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták hitelt érdem­lő­en iga­zol­ni, ezért őket vissza­kí­sér­ték az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár­hoz. A gép­ko­csi veze­tő­jét elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja múlt pén­te­ken elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek itt érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ot-migranst-szallitott-az-embercsempesz