Főoldal » Archív » Letartóztatásban az élettársát megkéselő nő

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy 55 éves dré­gely­pa­lán­ki nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki meg­fe­nye­get­te élet­tár­sát, hogy meg­öli, majd egy kés­sel meg is szúr­ta őt. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a pár tíz éve él élet­tár­si kap­cso­lat­ban a nő ingat­la­ná­ban. Mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, gyak­ran vesze­ked­tek, a heve­sebb vesze­ke­dé­sek alkal­má­val a férfi a házat gyak­ran elhagy­ta és az utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ban töl­töt­te az éjszakát.

2019. feb­ru­ár 10-én nap­köz­ben is ita­loz­tak, majd a dél­utá­ni órák­ban közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki. A gya­nú­sí­tott azt sérel­mez­te, hogy a gép­ko­csi­juk üzem­kép­te­len­né vált, illet­ve az éppen arra járó szom­szé­dot is trá­gár sza­vak­kal illet­te. A férfi az idős nő védel­mé­re kelt, mire a gya­nú­sí­tott mind­ket­tő­jü­ket meg­ölés­sel fenye­get­te meg. A han­gos kia­bá­lás köze­pet­te magá­hoz vett egy kést is, azzal több­ször is meg­je­lent az utcán, illet­ve magá­ból kivet­kőz­ve a gép­ko­csit ütöt­te és rug­dal­ta, miköz­ben a fér­fit több­ször is meg­ölés­sel fenye­get­te meg, de ezután vissza­ment a házba.

19 óra körül a gya­nú­sí­tott egy kés­sel a kezé­ben ismét a ház előtt par­ko­ló autó­hoz ment, hogy a fér­fit a házba behív­ja. A sér­tett nem ment be vele, ezért a nő azt kezd­te kia­bál­ni, hogy meg­öli, leszur­kál­ja, majd a nála lévő kés­sel a felső teste bal olda­lán meg is szúr­ta a férfit.

A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben vérez­ni kez­dett, de saját lábán a közel­ben lévő tele­fon­fül­ké­hez ment, és orvo­si segít­sé­get kért.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi a mell­kas bal olda­lán, a hátsó hón­alj­vo­nal­ban, az egyik borda magas­sá­gá­ban szen­ve­dett nyolc napon belül gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést. Az oko­zott szúrt sérü­lés köze­lé­ben hasi szer­vek talál­ha­tó­ak, így amennyi­ben nagyobb erő­vel tör­té­nik a szú­rás, akkor a test­üre­get meg­nyi­tó, belső szerv­sé­rü­lés­sel járó, akár halá­los sérü­lést is okoz­ha­tott volna az elkövető.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elren­del­te a nő letartóztatását.

A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, azon­ban fel­leb­be­zé­sé­nek nincs halasz­tó hatá­lya, így azon­nal rács mögé került.