Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az embercsempészek - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy 20 és egy 27 éves ukrán állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát, akik a napok­ban több szír és afgán mene­kül­tet pró­bál­tak átjut­tat­ni a szlovák-magyar határon. 

2022. júni­us 22-én a 20 éves férfi által veze­tett jár­mű­vet Szé­csény­ben ellen­őriz­ték a rend­őrök, mely­nek során a rak­tér­ben 21 szír és 6 afgán mene­kül­tet fedez­tek fel. A gya­nú­sí­tott ille­gá­li­san akar­ta Szlo­vá­ki­á­ba jut­tat­ni a jár­mű­ben uta­zó­kat, akik sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat és Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták. A jármű rak­te­ré­ben a 27 sze­mély tel­je­sen zárt rész­ben, ülő­hely, vala­mint meg­fe­le­lő szel­lő­zés és hűtés nél­kül uta­zott a nyári meleg­ben, az egy főre eső lég­köb­mé­ter nem érte el a 0,4 köb­mé­tert sem. A mint­egy három órán át tartó út során az uta­sok kéré­se elle­né­re a férfi egy­szer sem állt meg, mind­ez nekik testi, lelki gyöt­rel­met oko­zott a szál­lí­tás során. 

2022. júni­us 24-én a 27 éves férfi Magyar­or­szág déli hatá­rá­hoz közel, egy erdő­ben 18 szír állam­pol­gárt vett fel kis­te­her­au­tó­já­ba azért, hogy az érvé­nyes úti okmánnyal, illet­ve érvé­nyes beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lyek­nek segít­sé­get nyújt­son a magyar-szlovák határ ille­gá­lis átlé­pé­sé­hez. Az ember­csem­pész a jármű rak­te­ré­ben szál­lí­tás­hoz meg­fe­le­lő ülő­hely, szel­lő­ző és hűtő beren­de­zés hiá­nyá­ban, mint­egy 4-5 órán keresz­tül meg­ál­lás nél­kül szál­lí­tot­ta a mene­kül­te­ket, akik­nek ezen körül­mé­nyek között az uta­zás, a nyári meleg­ben testi-lelki gyöt­rel­met oko­zott. A férfi Szé­csény terü­le­tén egy rend­őri ellen­őr­zés során bukott le, így a hatá­ron átkel­ni már nem tudott.

A nyo­mo­zó ható­ság a két fér­fit a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, akik letar­tóz­ta­tá­sá­ra az ügyész­ség indít­ványt tett, mivel a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra és arra figye­lem­mel, hogy a gya­nú­sí­tot­tak magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­kez­nek, alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy az eljá­rás során elér­he­tet­len­né válnak.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve – jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben ­­– egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés a védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán még nem végleges.