Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban az internetes csaló férfi

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 29 éves Borsád-Abaúj-Zemplén megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki élet­tár­sá­val inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lak fel­hasz­ná­lá­sá­val mint­egy 100 sér­tet­tet káro­sí­tott meg.

A gya­nú­sí­tott és élet­tár­sa külön­bö­ző inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lak fel­hasz­ná­lá­sá­val, vala­mint egy közös­sé­gi oldal adás-vételi cso­port­ja­i­ban 2017 júli­u­sá­ban kez­dett eladás­ra hir­det­ni több­fé­le ter­mé­ket, így mobil­te­le­fo­no­kat, játék­kon­zo­lo­kat, szá­mí­tó­gép tar­to­zé­ko­kat, gyer­mek­já­té­ko­kat, mese­köny­ve­ket, baba­ko­csi­kat és ruhá­za­ti cik­ke­ket. A hir­de­té­se­ket álné­ven, és hamis pro­fi­lok hasz­ná­la­tá­val adták fel úgy, hogy a meg­hir­de­tett ter­mé­kek­ről a képe­ket az inter­net­ről töl­töt­ték le, mivel azok­kal nem rendelkeztek.

A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek­kel a hir­de­té­si olda­lak leve­le­ző felü­le­tén, a közös­sé­gi olda­lon, vala­mint néhány alka­lom­mal tele­fo­non keresz­tül tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, a vásár­lás ellen­ér­té­két min­dig előre uta­lás­sal kérte a gya­nú­sí­tott az élet­tár­sá­nak bank­szám­lá­já­ra. A vevők­nek meg­ígér­ték, hogy az uta­lás meg­tör­tén­tét köve­tő­en a meg­vá­sá­rolt ter­mé­ke­ket pos­tai úton vagy futár­szol­gá­lat­tal megküldik.

Ami­kor a vevők az előre kifi­ze­tett áruk fel­adá­sá­ról érdek­lőd­tek, a hir­de­té­se­ket töröl­ték, vagy a vevő­ket letil­tot­ták, a tele­font nem vet­ték fel, elér­he­tet­len­né váltak.

A Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság fel­de­rí­tő mun­ká­ja nyo­mán az ország szá­mos pont­ján élő sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye­ket egy eljá­rás­ban vizs­gál­ják. A fér­fit eddig 94 rend­be­li társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett csa­lás miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, az oko­zott kár össze­sen több mint 2.700.000 forint. Az eset­le­ges továb­bi sér­tet­tek fel­ku­ta­tá­sa még folya­mat­ban van.

A fér­fit 2018 novem­be­ré­ben hall­gat­ták ki elő­ször gya­nú­sí­tott­ként de őt a ter­hel­ti kihall­ga­tás sem tar­tot­ta vissza az újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től, kihall­ga­tá­sát köve­tő­en élet­tár­sá­val tovább foly­tat­ták a cse­lek­mé­nye­ket, újabb sér­tet­tek téve­dés­be ejté­sé­vel és újabb bank­szám­lák felhasználásával.

Az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott nem ren­del­ke­zik vagyon­nal illet­ve mun­ka­hellyel, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tart­ja fenn magát, melye­ket rész­ben az elle­ne már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt köve­tett el, ezért fenn­áll a veszé­lye, hogy sza­ba­don hagyá­sa ese­tén újabb hason­ló, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Mivel a kény­szer­in­téz­ke­dés eny­hébb for­mái nem let­tek volna alkal­ma­sak a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra, az ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, amely­nek a nyo­mo­zá­si bíró helyt adott, így a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tás­ban várja az eljá­rás befejezését.