Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az intézkedő rendőrökre kalapáccsal támadó férfi - videóval- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te a minő­sí­tett ember­ölés kísér­le­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát. 

Mint ismert, egy Heves vár­me­gyei férfi 2022 novem­be­ré­ben a kezé­ben tar­tott bal­tá­val – azt kia­bál­va, hogy meg­öli őket – meg­fe­nye­get­te a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket, miu­tán egy másik állam magyar­or­szá­gi nagy­kö­vet­sé­gé­nek buda­pes­ti épü­le­tét véső­vel és bal­tá­val meg­ron­gál­ta. Az intéz­ke­dő rend­őrök könny­fa­kasz­tó gázt hasz­nál­tak a fér­fi­val szem­ben, majd testi kény­szert alkal­maz­va meg­tör­ték az ellen­ál­lá­sát. A férfi a rend­őrök fenye­ge­té­sé­vel tovább­ra sem hagyott fel, és több fenye­ge­tő üze­ne­tet kül­dött elekt­ro­ni­kus úton az egyik rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őre­i­nek.

Ezen ada­tok­ra figye­lem­mel a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a múlt pén­te­ken a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont köz­re­mű­kö­dé­sé­vel kuta­tást ter­ve­zett vég­re­haj­ta­ni a férfi lakó­he­lyén és őt gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa érde­ké­ben elő akar­ta állí­ta­ni. A férfi a lakó­he­lyén meg­je­le­nő rend­őrö­ket nyom­ban az intéz­ke­dés meg­kez­dé­se­kor a kezé­ben lévő kala­páccsal fenye­get­ni kezd­te, majd a kala­pá­csot nagy erő­vel közé­jük dobta. Mivel a rend­őrök­nek sike­rült kitér­ni­ük a felé­jük repü­lő kala­pács útjá­ból, a táma­dás­ban sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki aljas indok­ból, hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés kísér­le­te, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt. A férfi a tavaly novem­be­ri cse­lek­ménnyel kap­cso­lat­ban azt elis­mer­te, hogy a rend­őrö­ket bal­tá­val fenye­get­te, míg a múlt pén­te­ki cse­lek­mé­nyé­vel kap­cso­lat­ban beis­me­rő val­lo­mást tett.

Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon – mivel a fér­fi­val szem­ben fenn­áll a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye – elren­delt.

A csa­tolt vide­ón a férfi elfo­gá­sa lát­ha­tó.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-az-intezkedo-rendorokre-kalapaccsal-tamado-ferfi-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/