Főoldal » Hírek » Őrizetben az intézkedő rendőrökre kalapáccsal támadó férfi - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te annak a fér­fi­nak az őri­ze­tét, aki egy koráb­bi rend­őrök ellen irá­nyu­ló erő­sza­kos cse­lek­mé­nye miatt vele szem­be­ni intéz­ke­dés során, egy a kezé­ben lévő kala­páccsal ismét rend­őrök­re támadt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a Heves vár­me­gyei férfi 2022 novem­be­ré­ben egy másik állam magyar­or­szá­gi nagy­kö­vet­sé­gé­nek buda­pes­ti épü­le­tét véső­vel és egy bal­tá­val ron­gál­ta, ami­kor vele szem­ben a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök intéz­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek és fel­szó­lí­tot­ták, hogy a cse­lek­mé­nyét hagy­ja abba. A rend­őrök a cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel a 40 éves fér­fit, aki azon­ban a kezé­ben tar­tott bal­tá­val a rend­őrö­ket fenye­get­ve táma­dó­lag meg­in­dult felé­jük. Az intéz­ke­dő rend­őrök könny­fa­kasz­tó gázt hasz­nál­tak az elkö­ve­tő­vel szem­ben, majd testi kény­szert alkal­maz­va meg­tör­ték az ellenállását.

Ezen cse­lek­mé­nye miatt a fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el.

A férfi a rend­őrök fenye­ge­té­sé­vel azon­ban nem hagyott fel, és több fenye­ge­tő üze­ne­tet kül­dött elekt­ro­ni­kus úton az egyik rend­őr­ka­pi­tány­ság rendőreinek.

Ezen ada­tok­ra figye­lem­mel a nyo­mo­zó ügyész­ség a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a mai napon kuta­tást ter­ve­zett vég­re­haj­ta­ni a férfi lakó­he­lyén és őt gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa érde­ké­ben elő akar­ta állí­ta­ni a nyo­mo­zó ügyészséghez.

A férfi a lakó­he­lyén meg­je­le­nő rend­őrö­ket nyom­ban az intéz­ke­dés meg­kez­dé­se­kor a kezé­ben lévő kala­páccsal fenye­get­ni kezd­te, majd a kala­pá­csot nagy erő­vel a közé­jük dobta. A táma­dás­ban sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en indít­vá­nyoz­za letartóztatását.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a bíró­ság vár­ha­tó­an hét­főn dönt.

A fotók a szem­lén és az elfo­gás­kor készültek.