Főoldal » Archív » Letartóztatásban az orosz autócsempész

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt az orosz fér­fit, aki egy Német­or­szág­ból lopott autót pró­bált meg Romá­ni­á­ba csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az orosz állam­pol­gár­sá­gú férfi 2020. feb­ru­ár 8-án, reg­gel 9 óra körül jelent­ke­zett kilé­pés­re Csa­nád­pa­lo­ta autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen Romá­nia felé az álta­la veze­tett autó­val. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csit egy autó bér­be­adás­sal fog­lal­ko­zó cég­től bérel­ték ki Dort­mund­ban, majd eltu­laj­do­ní­tot­ták. Az eljá­rás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gya­nú­sí­tott három hete Orosz­or­szág­ban álla­po­dott meg egy isme­ret­len sze­méllyel abban, hogy 1000 euró­ért Német­or­szág­ból Romá­ni­á­ba visz egy gép­ko­csit. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott Dort­mund­ba uta­zott, ahol egy repü­lő­té­ri par­ko­ló­ban meg­ta­lál­ta a szál­lí­tan­dó gép­ko­csit, mely­nek indí­tó­kul­csa a bal hátsó kere­ké­nél volt elrejt­ve. A gya­nú­sí­tott az uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő Buka­rest­be indult, azon­ban a magyar-román hatá­ron a gép­ko­csit az ellen­őr­zés során lefog­lal­ták és így a sér­tett­nek oko­zott mint­egy 5.5 mil­lió forint kár megtérült.

A gya­nú­sí­tott az ellen­őr­zés során átadott egy orosz honos­sá­gú for­gal­mi enge­délyt, amely­ről meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy ere­de­ti bian­kó okmány, azon­ban tar­tal­mi ele­me­it tekint­ve hamis, vala­mint a gép­ko­csin sze­re­pelt egy olyan for­gal­mi rend­szám, amely ere­de­ti­leg Orosz­or­szág­ban volt for­ga­lom­ban, azon­ban egy másik típu­sú gép­jár­mű­re állí­tot­ták ki.

Mind­ezek­re figye­lem­mel a jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te, a közokirat-hamisítás bűn­tet­te, vala­mint az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva elren­del­te a férfi letartóztatását.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.