Főoldal » Archív » Letartóztatásban az oroszlányi késes rabló

A Komá­ro­mi Járási Ügyész­ség a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a komá­ro­mi dohány­bolt­ban kés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tet­te az eladót a kasszá­ban lévő pénz átadására. 

Az indít­vány sze­rint az orosz­lá­nyi férfi 2020. ápri­lis 16-án, 12 óra 30 perc­kor egy komá­ro­mi dohány­bolt­ban az eladó felé egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést tar­tott, fel­szó­lí­tot­ta, hogy az összes pénzt pakol­ja a műanyag sza­tyor­ba, és köz­ben azt mond­ta, hogy „Ne ellen­kez­zen, ha nem akar magá­nak problémát!” 

A sér­tett a kasszá­ból 266.000 forint vett ki, majd azt a gya­nú­sí­tott­nál lévő sza­tyor­ba tette, amely után a rabló távo­zott a dohányboltból.

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­nek köze­lé­ben a kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök intéz­ked­tek az elkö­ve­tő­vel, aki ennek folya­ma­to­san, aktí­van ellen­állt, nem hagy­ta magát meg­bi­lin­csel­ni. A hely­szí­nen lévő rend­őr­au­tó első szél­vé­dő­jét több alka­lom­mal, nagy erő­vel meg­ütöt­te, ami­nek követ­kez­té­ben az több helyen betö­rött, és a veze­tő ülés felő­li ajtó kilin­csét is kitör­te. A férfi csak a föld­re­vi­te­lét és több­szö­ri rend­őri fel­szó­lí­tást köve­tő­en nyu­go­dott meg. 

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, és elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt egy hónap­ra elrendelte.