Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy bolgár kábítószercsempész- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a bol­gár fér­fi­nak, aki közel 15 kg mari­hu­á­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. decem­ber 18-án dél­előtt jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen a saját tulaj­do­nú autó­já­val. Az útle­vél vizs­gá­la­tot köve­tő­en a beje­len­ten­dő vám­áru­ra vonat­ko­zó kér­dé­sek­re a gya­nú­sí­tott nem­le­ges választ adott, a pénz­ügy­őrök azon­ban a gép­ko­csi másod­la­gos átvizs­gá­lá­sa mel­lett dön­töt­tek. Az ellen­őr­zés során a pót­ke­re­ket eltá­vo­lít­va a pénz­ügy­őrök egy rej­tek­he­lyet talál­tak, amely­ből 33 db, mind­össze­sen 14800 gramm súlyú zöld növé­nyi tör­me­lé­ket tar­tal­ma­zó cso­ma­got fog­lal­tak le.

Az elő­ze­tes ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott által az ország terü­le­té­re beho­zott kábí­tó­szer kan­na­biszt tar­tal­maz és a tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma sze­rint külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű­nek minő­sül.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bíró felé a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.