Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy család négy tagja, akik erőszakkal megakadályozták a rokonuk elleni rendőri intézkedést - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val és ma újabb letar­tóz­ta­tás­ról dönt.

Mint ismert, a meg­ala­po­zott gya­nús sze­rint 2023. ápri­lis 16-án, éjsza­ka, egy 25 éves Somogy vár­me­gyei férfi kivon­ta magát egy köz­úti ellen­őr­zés alól, és a fel­szó­lí­tá­sok, vala­mint a rend­őri meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­sek hasz­ná­la­ta elle­né­re, autó­já­val a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve elme­ne­kült. A férfi végül egy ingat­lan előtt meg­állt, azon­ban a rend­őrök az udva­ron utol­ér­ték és testi kény­szert alkal­maz­va meg­kí­sé­rel­ték megbilincselni.

Idő­köz­ben a hely­szín­re érke­zett egy nagyobb tár­sa­ság, akik igye­kez­tek meg­aka­dá­lyoz­ni az intéz­ke­dést, és közü­lük négyen több­ször meg­ütöt­ték a rend­őrö­ket. A dula­ko­dást kihasz­nál­va a 25 éves férfi a rend­őrö­ket, „Meg­öl­lek tite­ket!” sza­vak­kal fenye­get­te, ket­tő­jü­ket ököl­lel meg­ütöt­te, majd a tár­sai maga­tar­tá­sát kihasz­nál­va elme­ne­kült a helyszínről. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség a rend­őrö­ket bán­tal­ma­zó három fér­fit és egy nőt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elrendelését.

A szö­kés­ben lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, aki azon­ban három nap eltel­té­vel önként fel­ad­ta magát.

A nyo­mo­zó ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ezen elkö­ve­tő­vel szem­ben is indo­kolt a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa, ezért – a szö­kés és elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re figye­lem­mel – letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ták, amely­ről a bíró­ság ma dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-rendorok-elol-menekulo-elkoveto-elfogasat-eroszakkal-akadalyozok-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/