Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőrök elől menekülő elkövető elfogását erőszakkal akadályozók - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­moz négy sze­mély, továb­bá a rend­őri intéz­ke­dés­ből sza­ba­du­ló ötö­dik tár­suk ellen.

2023. ápri­lis 16-án, éjsza­ka a rend­őrök a szol­gá­la­ti fel­ada­tuk ellá­tá­sa során gép­jár­mű­vel halad­tak a Somogy vár­me­gyei 7. számú úton, ami­kor egy gép­ko­csit veze­tő sze­méllyel akar­tak intéz­ked­ni. A sofőr a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get és a meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­sek elle­né­re sem állt meg, hanem a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve pró­bált elme­ne­kül­ni. Végül egy ingat­lan előtt meg­állt és az autó­ból kiszáll­va befu­tott a ház udva­rá­ra. A rend­őrök futva üldö­ző­be vet­ték, köz­ben több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy áll­jon meg és vesse magát alá a rend­őri intéz­ke­dés­nek. Végül az udva­ron utol­ér­ték és testi kény­szert alkal­maz­va akar­ták meg­bi­lin­csel­ni.

Idő­köz­ben a rend­őri intéz­ke­dés hely­szí­né­re meg­ér­ke­zett egy több mint tíz főt meg­ha­la­dó tár­sa­ság, akik han­go­san kia­bál­va igye­kez­tek a rend­őrö­ket meg­aka­dá­lyoz­ni. Ennek során közü­lük négyen több­ször ököl­lel meg­ütöt­ték a rend­őrö­ket, illet­ve az egyik rend­őr ujját is meg­fe­szí­tet­ték annak érde­ké­ben, hogy enged­je el a tár­su­kat.

A dula­ko­dás során az ere­de­ti­leg intéz­ke­dés alá vont elkö­ve­tő a rend­őrö­ket han­go­san szid­va, „Meg­öl­lek Tite­ket” sza­vak­kal fenye­get­ve pró­bál­ta kisza­ba­dí­ta­ni magát, miköz­ben ököl­lel ő maga is több alka­lom­mal is meg­ütöt­te a rend­őrö­ket, majd a tár­sai maga­tar­tá­sát kihasz­nál­va elme­ne­kült a hely­szín­ről. 

A rend­őrök 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség a szö­kés­ben lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, míg a rend­őrö­ket bán­tal­ma­zó továb­bi négy elkö­ve­tőt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, majd őket őri­zet­be vette és indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét.