Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy férfi, aki baltával támadt a rendőrökre - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság egyet­ér­tett a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indítványával.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2022. szep­tem­ber 28-án a 66 éves bara­nyai fér­fi­val szem­ben azért intéz­ked­tek lakó­he­lyén a rend­őrök, mert körö­zés volt elle­ne kiad­va. Az idős férfi egy koráb­bi sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt kisza­bott 30.000 forint pénz­bír­sá­got nem fizet­te be, ezért az elzá­rás­ra került átvál­toz­ta­tás­ra, azon­ban annak vég­re­haj­tá­sá­ra a meg­ha­tá­ro­zott büntetés-végrehajtási inté­zet­ben a férfi nem jelentkezett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az intéz­ke­dő rend­őrök­kel nem műkö­dött együtt, az ingat­lant nem volt haj­lan­dó elhagy­ni és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy aki be mer lépni az udvar­ra, az „onnan élve nem jön ki”. Az elkö­ve­tő fenye­ge­tő maga­tar­tá­sa miatt az intéz­ke­dés biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból a hely­szín­re érkez­tek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont beosz­tot­tai is, akik túsz­tár­gya­ló igény­be­vé­te­lé­vel pró­bál­ták együtt­mű­kö­dés­re bírni a fér­fit, aki azon­ban tovább­ra is agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, miköz­ben egy bal­tát és egy lán­cot tar­tott magánál.

Mivel a férfi az intéz­ke­dés­nek nem vetet­te alá magát, a rend­őrök beha­tol­tak az ingat­lan­ra, ekkor a férfi a bal­tát fel­emel­te, agresszí­ven azt kia­bál­ta, hogy meg­öli a vele szem­ben intéz­ke­dő hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, és meg­in­dult feléjük.

Végül a férfi ellen­ál­lá­sá­nak meg­tö­ré­se érde­ké­ben a rend­őrök elekt­ro­mos sok­ko­lót és testi kény­szert alkal­maz­tak, ruhá­za­tá­nak átvizs­gá­lá­sa során egy tapé­ta­vá­gó kést, egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kést és egy gáz­sprayt talál­tak nála.

A gya­nú­sí­tott volt már bün­tet­ve fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt és szá­mos sza­bály­sér­té­si eljá­rás is volt folya­mat­ban vele szem­ben, töb­bek között köz­biz­ton­ság­ra külö­nö­sen veszé­lyes esz­köz­zel kap­cso­la­tos sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség őri­zet­be vette és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, val­lo­má­sa sze­rint alap­ta­la­nul őt támad­ták meg a rendőrök.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2022. októ­ber 15-én – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye – egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.