Főoldal » Archív » Letartóztatásban egy szír idegenrendészeti őrizetes

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint egy szír férfi 2019. novem­ber 12-én, 22 óra körül, mint ide­gen­ren­dé­sze­ti őri­ze­tes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Ren­dé­sze­ti Igaz­ga­tó­ság őrzött szál­lás­he­lyén tar­tóz­ko­dott.

A szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őr főtörzs­őr­mes­ter a házi­rend alap­ján fel­szó­lí­tot­ta a gya­nú­sí­tot­tat, hogy az enge­dé­lye­zett sza­bad­idős tevé­keny­sé­get fejez­ze be, és a kezét felé nyújt­va jelez­te, hogy az asz­ta­li­te­nisz ütőt és a lab­dát adja át. A gya­nú­sí­tott ennek nem tett ele­get, egyre köze­lebb lépett a rend­őr főtörzs­őr­mes­ter­hez és az ütő­vel több­ször felé csa­pott. Ekkor egy rend­őr zász­lós sie­tett a kol­lé­gá­ja segít­sé­gé­re, akit a tőle kar­tá­vol­ság­ra álló gya­nú­sí­tott kezét ököl­be szo­rít­va, két alka­lom­mal meg­pró­bált meg­üt­ni.

A rend­őrök a táma­dás elől mind­két alka­lom­mal sike­re­sen kitér­tek.

Az ügyész­ség 2019. novem­ber 13-án gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a szír elkö­ve­tőt, ezután őri­zet­be véte­lét ren­del­te el és indít­ványt tett a bíró­ság­hoz letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a 2019. novem­ber 15-én tar­tott ülé­sen az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak sze­rint elren­del­te az első­fo­kú bíró­ság­nak a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során hozott hatá­ro­za­tá­ig, de leg­fel­jebb egy hónap­ra.

A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről szóló vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.