Főoldal » Hírek » Letartóztatásban hat újabb gyanúsított az ártándi határrendészeket érintő vesztegetési ügyben - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en az ügy vala­mennyi gya­nú­sí­tott­ja kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll, 22 sze­mély letar­tóz­ta­tás­ban, 3 fő bűn­ügyi felügyeletben.

A bíró­ság a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve, mai vég­zé­sé­ben 6 újabb gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el, míg egy civil sze­mély bűn­ügyi fel­ügye­let­be kerül. A dön­tés nem vég­le­ges, a letar­tóz­ta­tás­ba került ter­hel­tek és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a vég­zés ellen.

A soron kívül foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint kiemelt bűn­ügyi érdek az, hogy a szer­ve­zet­ten bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­tak ne tud­ja­nak egy­más­sal kap­cso­lat­ba lépni, ezért mel­lőz­he­tet­len a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­se. Emel­lett meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­lá­bon hagy­va, vagy eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, illet­ve továb­bi vagyon­el­kob­zás alá eső dol­got rej­te­né­nek el.

A gya­nú­sí­tot­tak bün­tet­len elő­éle­tű­ek, ugyan­ak­kor a hosszabb ideje, nagy számú rend­őr által, a szol­gá­la­tot szer­ve­ző bizal­mi beosz­tá­sú rend­őrö­ket is bevon­va, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve tör­té­nő elkö­ve­tés  miatt a rend­őr elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sa szol­gá­la­ti, fegyel­mi okból is indokolt.

A héten gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott sze­mé­lyek­kel a nyo­mo­zó ügyész­ség üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­nek gya­nú­ját közöl­te, a kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nye­ket elöl­já­ró­ként segí­tő és ezért a vesz­te­ge­té­si pénz­ből része­sü­lő – szá­za­do­si rend­fo­ko­za­tú – alosz­tály­ve­ze­tő, átke­lő­hely ügye­le­tes és a civil sze­mé­lyek ese­té­ben bűn­se­gé­di alak­za­tot megállapítva.

A gya­nú­sí­tot­tak jelen­tős részé­nek a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­it – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – a tör­vény két évtől tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

 A fotók a vagyon­vissza­szer­zé­si eljá­rás­ban készültek.