Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a benzinkúton vele viccelő sértett leütésével gyanúsított férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki Tata­bá­nyán 2019. októ­ber 20. nap­ján 00 óra 30 perc körül elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül, ököl­lel leütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben föld­re esett, bever­te a fejét, majd a kór­ház­ban meghalt. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az ittas  gya­nú­sí­tott és egy isme­rő­se 2019. októ­ber 20. nap­ján 00 óra 30 perc körül Tata­bá­nya egyik töl­tő­ál­lo­má­sán tan­kol­tak, majd bemen­tek a töl­tő­ál­lo­más shop rész­le­gé­be. A bolt­ban ekkor meg­je­lent az ittas sér­tett, aki vic­ce­sen azt kér­dez­te a gya­nú­sí­tot­tól, hogy „Tele a tank?”. A gya­nú­sí­tott ezen a kér­dé­sen fel­dü­hö­dött és várat­la­nul, egy alka­lom­mal, ököl­lel a bal állán meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ököl­ütés követ­kez­té­ben hanyatt esett és fejét a járó­lap­ba verte. A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban az élet­men­tő műtét elle­né­re, 2019. novem­ber 08-án, elha­lá­lo­zott. A sér­tett halá­la kopo­nya­tö­rés, agy­zú­zó­dás, agy­vi­ze­nyő követ­kez­té­ben állt be. Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a bekö­vet­ke­zett halál között köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés áll fenn.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, mert vele szem­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő volt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a tanú­kat meg­fé­lem­lí­te­né, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, vala­mint sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a nyo­mo­zá­si bíró 2020. feb­ru­ár 22. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sa azon­ban tovább­ra is indo­kolt, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, emi­att az ügyész­ség ismét indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak a letar­tóz­ta­tá­sa továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa végett.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ülést tar­tott, a gya­nú­sí­tot­tat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján kihall­gat­ta, majd az indít­vány­nak helyt adott és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal, 2020. május 22. nap­já­ig meghosszabbította.