Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a férfi, aki nevelt fiát és lányait szexuálisan zaklatta

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meg­hosszab­bí­tá­sát. A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint éve­ken át rend­sze­re­sen kény­sze­rí­tet­te a nevelt gyer­me­két, vala­mint két lányát sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvégzésére.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-neveloszulo/) egy Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen az elkö­ve­tő neve­lé­se alatt álló - a 12. élet­évét betöl­tött, de a 18. élet­évét még nem - sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott 2010. és 2015. között, heten­te több alka­lom­mal, szó­be­li fenye­ge­tés, illet­ve erő­szak alkal­ma­zá­sá­val sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tet­te.

A nyo­mo­zás során kide­rült az is, hogy a férfi 2014. és 2015. évek­ben nevelt fián kívül, a 12 év alat­ti lánya­it is zak­lat­ta szexuálisan.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. már­ci­us 26. nap­ján elrendelte.

A nyo­mo­zó ható­ság ezen túl­me­nő­en a fér­fi­től enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert és lősze­re­ket fog­lalt le, emi­att vele szem­ben lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt is folyik a büntetőeljárás.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát, mert vele szem­ben tovább­ra is fenn áll a bűn­is­mét­lés, vala­mint annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa érde­ké­ben a sér­tet­te­ket meg­fé­lem­lí­te­né, jog­el­le­ne­sen befolyásolná.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján, ülé­sen kihall­gat­ta, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2020. júli­us 26. nap­já­ig meghosszabbította.