Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a kábítószerrel kereskedő férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a fél éve letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi kény­szer­in­téz­ke­dé­sé­nek három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az elfo­gá­sa előtt rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert Tata­bá­nya terü­le­tén. A gya­nú­sí­tott 2018. feb­ru­ár 20. nap­ját meg­elő­ző­en azért vásá­rolt egy sport­tás­ká­nyi mari­hu­á­nát, hogy azt haszon­szer­zés végett Tata­bá­nyán eladja.

Az elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai 2018. feb­ru­ár 20. nap­ján, Tata­bá­nyán, a Jed­lik Ányos úton lévő vas­út­ál­lo­más gya­lo­gos felül­já­ró­ján iga­zol­tat­ták, és a nála lévő sport­tás­ká­ban kb. 2 kg kábí­tó­szer tar­tal­mú, zöld növé­nyi anya­got talál­tak és fog­lal­tak le.

A lefog­lalt  kábí­tó­szer mennyi­sé­ge 64 %-kal halad­ja meg a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, amely­re figye­lem­mel az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a gya­nú­sí­tott újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, illet­ve a bűn­cse­lek­ményt foly­tat­ná, továb­bá a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, a ter­helt sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés­sel elér­ni kívánt cél távol­tar­tás­sal, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let­tel nem biztosítható.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság  a főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2018. októ­ber 23. nap­já­ig meghosszabbította.