Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a kiskorú nevelt gyermeke szexuális molesztálása miatt nem jogerősen elítélt férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nem jog­erő­sen 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó határozatot.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben és ezért 15 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let­tel meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a tisza­bői férfi a saját ház­tar­tá­sá­ban nevel­te az élet­tár­sa kis­ko­rú lányát, akit éve­ken keresz­tül, napi rend­sze­res­ség­gel sze­xu­á­li­san zak­la­tott, vele por­nó­fil­me­ket néze­tett, és e maga­tar­tá­sa lep­le­zé­se érde­ké­ben fenye­ge­tett is. A kis­ko­rú nevelt gyer­me­két és élet­tár­sát ittas álla­pot­ban e mel­lett bán­tal­maz­ta továb­bá a lakó­kör­nye­ze­té­ben élő másik kis­ko­rú lányt is több alka­lom­mal sze­xu­á­li­san zak­lat­ta és fenyegette.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. Mivel a védel­mi fel­leb­be­zé­sek okán az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, a tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a férfi tekin­te­té­ben meg­ál­la­pít­ha­tó a szö­kés, elrej­tő­zés ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszélye.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség átira­tá­ban fog­lal­ta­kat, a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú vég­zést helybenhagyta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.