Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a kislányát szexuálisan zaklató férfi

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a 20 éves elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a Gyu­lai Tör­vény­szék sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt - nem jog­erő­sen - 9 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint a ter­helt a 4 éves kis­lá­nyát hóna­po­kon keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­lat­ta.

Az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel vál­to­zat­la­nul fenn­áll a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, erre figye­lem­mel kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos kény­szer­in­téz­ke­dés­nek.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen beje­len­tett ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.