Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a milliárdos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet vezetője

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta az USA-ban elfo­gott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meghosszabbítását. 

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re tett ügyé­szi indít­vány­ról az ügyész­ség az aláb­bi olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt: https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-milliardos-vagyoni-hatranyt-okozo-bunszervezet-vezetojet/

A gyanú sze­rint a férfi, aki­vel szem­ben a nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, és akit idő­köz­ben az USA-ban elfog­tak, 2015-ben fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre és utána azt irá­nyí­tot­ta. Ennek része volt egy több­szin­tű, szám­lá­zá­si lán­co­la­tot alko­tó céghálózat.

A fik­tív szám­lá­kat két, tata­bá­nyai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fogad­ta be össze­sen tizen­hat cég­től, ezzel az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­gük mér­té­két csök­ken­tet­ték. A magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 991.518.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt okoz­tak. A fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó alvál­lal­ko­zó cégek valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get  nem végez­tek.  E cégek bank­szám­lá­i­ra a két tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tel­je­sí­tett uta­lást, a fik­tív szám­lák ellen­ér­té­ké­nek meg­fe­le­lő összeg­ben. Ezen átutalt pén­ze­ket a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi uta­sí­tá­sai sze­rint tovább utal­tak más cégek számláira.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je által uta­sí­tott embe­rek a cégek szám­lá­i­ról jel­lem­ző­en kész­pénz­fel­ve­vő auto­ma­ták­ból fel­vet­ték a pénzt, és azt vissza­jut­tat­ták a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek, illet­ve a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó tár­sa­sá­gok képviselőihez.

Az ÁFA befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jog­ta­la­nul csök­ken­tő cégek részé­re fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szin­tén valót­lan tar­tal­mú alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat fogad­tak be. A szám­la­ki­ál­lí­tó  cégek ügy­ve­ze­tő­i­nek nagy része szlo­vák, len­gyel, angol állam­pol­gár,  akik tény­le­ges  ügy­ve­ze­tői tevé­keny­sé­get sosem végez­tek, a cége­ket és azok köny­ve­lé­sét a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je irányította.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­je­ként a költ­ség­ve­té­si csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket Cseh­or­szág­ban, Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban és az Egye­sült Király­ság­ban lét­re­ho­zott cégek bank­szám­lá­i­ra utal­ta, ahon­nan az vissza­áram­lott  egy tatai szék­he­lyű cég­hez.  A tatai cég a pénz­ből tizen­két ingat­lant vásá­rolt a 2015-2019. között, ame­lye­ket bér­be­adás révén hasznosított.

Az ügyész­ség koráb­bi indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­szer­ve­zet hat tag­já­nak letar­tóz­ta­tá­sá­ról ren­del­ke­zett. Ezután az USA-ban elfo­gott fér­fit, a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, melyet a nyo­mo­zá­si bíró 2020. janu­ár 16. nap­já­ig elrendelt.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra. A bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2020. ápri­lis 16. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, vala­mint újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.