Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az a két komáromi férfi, akik halálra verték alkalmi ismerősüket

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró meg­hosszab­bí­tot­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik komá­ro­mi ott­ho­nuk­ban, 2020. júni­us 17. nap­ján a késő esti órák­ban halál­ra ver­ték a sértettet. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas fér­fi­ak 2020. júni­us 17-én, este, komá­ro­mi ott­ho­nuk­ban együt­te­sen bán­tal­maz­ták, ütle­gel­ték, rúg­ták a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös töré­sek és a kiala­ku­ló belső vér­zé­sek miatt a hely­szí­nen meghalt.

A két fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nyo­mo­zó ható­ság. Mind­két gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem rendelkeznek.

A gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. júni­us 23. nap­ján ren­del­te el a bíróság.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta. Velük szem­ben ugyan­is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, továb­bá az egyik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban az is, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban meg­szök­ne, elrejtőzne.