Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az ismerősét bántalmazó férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is indo­kolt annak a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa, akit a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés­sel vádol. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi évek óta alkal­mi mun­kát vég­zett a Balás­tya kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó tanyák­ban. Ennek során meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel, akit egy erdős terü­le­ten, tisz­tá­zat­lan ok miatt előbb több alka­lom­mal meg­ütött az arcán, majd háton rúgta. A férfi a rúgás­tól föld­re kerü­lő és érde­mi véde­ke­zést nem tanú­sí­tó sér­tet­tet ismét több­ször háton rúgta, majd a nya­ká­nak bal olda­lá­ra ráta­po­sott. Ezt köve­tő­en a férfi a sér­tet­tet magá­ra hagy­va elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett fején kelet­ke­zett vér­zé­ses sérü­lé­sek vér­be­le­he­lést ered­mé­nyez­tek, ami­nek követ­kez­té­ben a sér­tett órák­kal később megfulladt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.

A tör­vény­szék vég­zé­se ellen a férfi jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban egyet­ér­tett a tör­vény­szék állás­pont­já­val, misze­rint a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­lé­re figye­lem­mel a Magyar­or­szá­gon beje­len­tett tar­tóz­ko­dá­si hellyel, meg­él­he­tést biz­to­sí­tó rend­sze­res jöve­de­lem­mel, csa­lá­di kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú férfi a bíró­ság szá­má­ra elér­he­tet­len­né válna, így külö­nö­sen meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne, ezért tovább­ra is indo­kolt vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmazása.

A fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.