Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az oroszlányi díler

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­ványt tett egy orosz­lá­nyi férfi letar­tóz­ta­tá­sa hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye tovább­ra is fennáll. 

A férfi 2017. évtől kez­dő­dő­en isme­ret­len sze­mély­től kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­se cél­já­ból szer­zett meg mari­hua­nát, amely­ből havi rend­sze­res­ség­gel, alkal­man­ként 10-20 gram­mot érté­ke­sí­tett az egyik fogyasz­tó­nak, illet­ve 2019. ápri­lis hónap­tól havi rend­sze­res­ség­gel, alkal­man­ként 10 gramm mari­hua­nát érté­ke­sí­tett egy másik fogyasz­tó­nak. A díler az orosz­lá­nyi laká­sá­ban 2019. októ­ber 08-án az egyik vevő­jé­nek 11.00 óra­kor 16 gramm, a másik vevő­jé­nek 15 óra 05 perc­kor 43,85 gramm mari­hua­nát adott el.

A nyo­mo­zó ható­ság az utób­bi ügy­let meg­kö­té­sét köve­tő­en a kábítószer-kereskedőt elfog­ta, a laká­sá­ban érté­ke­sí­tés­re szánt mari­hua­nát, a kábí­tó­szer töme­gé­nek pon­tos méré­sé­re alkal­mas digi­tá­lis mér­le­get, vala­mint  több, mint 5 mil­lió forint kész­pénzt fog­lalt le.

Az elfo­gott férfi letar­tóz­ta­tá­sát ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság 2019. októ­ber 11. nap­ján ren­del­te el a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye miatt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jét három hónap­pal, azaz 2020. janu­ár 11. nap­já­ig hosszab­bít­sa meg.