Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az oroszlányi emberölés gyanúsítottja

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak az ötven­öt éves fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint Orosz­lá­nyon egy lakás­ban, 2019. decem­ber 30. nap­ján 16 óra és 2019. decem­ber 31. nap­ján 6 óra 30 perc között meg­ölt egy har­minc­hat éves nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. decem­ber 30. nap­ján 16 óra és 2019. decem­ber 31. nap­ján 6 óra 30 perc között Orosz­lá­nyon egy lakás­ban meg­ölt egy har­minc­hat éves orosz­lá­nyi nőt. A férfi recés élű kés­sel a sér­tett nya­kát elvág­ta, mell­ka­sát és hasát több­ször meg­szúr­ta. A sér­tett halá­lá­nak oka vér­zé­ses sokk volt, az elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a halál között köz­vet­len össze­füg­gés van.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-oroszlanyi-no-megolesevel-gyanusitott-ferfit/) a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra, az indít­vány­ban fog­lal­tak sze­rint egy hónap idő­tar­tam­ra, 2020. feb­ru­ár 3. nap­já­ig elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügyész­ség 2020. janu­ár 24. nap­ján indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a kihall­ga­tan­dó tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt sem­mi­sí­te­ne meg, vagy rej­te­ne el.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az indít­vány­nak helyt adott és annak meg­fe­le­lő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal, 2020. május 3. nap­já­ig meghosszabbította.