Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a férfi, aki fogvatartott és munkára kényszerített három személyt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem, vala­mint kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki anya­gi körül­mé­nye­ik miatt kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő három sze­mélyt tar­tott fogva és kény­sze­rí­tett mun­ká­ra egy Fejér megyei településen.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott meg­is­mer­ke­dett 2018. augusz­tu­sá­ban egy nővel, 2020. szep­tem­be­ré­ben és októ­be­ré­ben két fér­fi­val, aki­ket a lakó­há­zá­hoz szál­lí­tott, nekik lak­ha­tást, napi ellá­tást és fizet­sé­get ígért, sze­mé­lyes okmá­nya­i­kat pedig elvet­te. A sér­tet­te­ket az ingat­lan ablak nél­kü­li mel­lék­épü­le­té­ben, illet­ve egy bedesz­ká­zott abla­kú, fűtet­len, áram és mel­lék­he­lyi­ség nél­kü­li, kívül­ről lakat­tal zár­ha­tó lakó­ko­csi­ban szál­lá­sol­ta el. A ter­helt a sér­tet­tek­nek az álta­luk vég­zett legel­te­té­si, állat­fel­ügye­le­ti mun­ká­ért fize­tést nem nyúj­tott, élel­me­zést sem min­dig biz­to­sí­tott, és ami­kor a sér­tet­tek azt kifo­gá­sol­ták, bán­tal­maz­ta őket. A gya­nú­sí­tott ren­del­ke­zé­si jogot szer­zett az egyik sér­tett folyó­szám­lá­ján, a férfi mint­egy 145.000 forin­tos nyug­el­lá­tá­sát meg­sze­rez­te. A gya­nú­sí­tot­tak csak rész­ben külső segít­ség­gel, rész­ben rend­őri akció során tud­ták elhagy­ni a ter­helt ingatlanát.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint a tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa útján fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye. A cse­lek­mé­nyek idő­ben elhú­zó­dó vol­tá­ra, vala­mint arra tekin­tet­tel, hogy a gya­nú­sí­tott rész­ben a más bán­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés próba ide­jé­nek hatá­lya alatt állva követ­te el a cse­lek­ményt, a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is megállapítható.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és 2021. novem­ber 2-ig meg­hosszab­bí­tot­ta a ter­helt letartóztatását.

A rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó saj­tó­köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-munkacelu-kizsakmanyolot-vettek-orizetbe-a