Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban maradhat az „unokázós” csaló- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát, aki 2020. janu­ár 15-én, Szé­kes­fe­hér­vá­ron idős embe­re­ket ejtett téve­dés­be és pénzt csalt ki, illet­ve pró­bált meg kicsal­ni tőlük úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” módszerrel.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott tár­sá­val együtt tele­fo­non négy idős embert ejtett téve­dés­be azzal, hogy valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy uno­ká­juk bal­ese­tet szen­ve­dett és anya­gi segít­ség­re szo­rul. A gya­nú­sí­tott kérte a sér­tet­te­ket, hogy kész­pénz­zel  segít­sék a hoz­zá­tar­to­zó­ju­kat. Fel­aján­lot­ta, hogy a pén­zért elmegy hoz­zá­juk. Egy sér­tett 800.000 forin­tot oda­adott a gya­nú­sí­tot­tak­nak, míg három sér­tet­tet a szom­szé­dai, illet­ve köze­li hoz­zá­tar­to­zó­juk aka­dá­lyo­zott meg a pénz átadásában.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt állva, soro­zat­jel­leg­gel, idős sér­tet­tek sérel­mé­re való­sí­tot­ta meg. Ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Meg­ala­po­zot­tan fel­té­te­lez­he­tő továb­bá, hogy az eljá­rás­ban részt­ve­vők jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és két hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a ter­helt letartóztatását.